elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 03.07.2020

Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

Bolesławiec, dn. 20 wrzesień 2018r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu

Na podst. art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902)

Ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec – na pół etatu.

 


Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • wykształcenie średnie / co najmniej 2 letni staż pracy na danym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe / co najmniej roczny staż pracy na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • znajomość klasyfikacji budżetowej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o systemie oświaty;
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Exel, poczta elektroniczna);
 • obsługa urządzeń biurowych;
 • komunikatywność, samodzielność.

 

Zakres zadań wykonanych na stanowisku:

 • wykonanie czynności kancelaryjnych;
 • opracowanie i redagowanie dokumentów;
 • zapewnianie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów;
 • prowadzenie rejestrów: zwolnień lekarskich , urlopów, delegacji;
 • planowanie wydatków rzeczowych do projektów budżetu;
 • prowadzenie spraw ZFŚS;
 • prowadzenie grupowych ubezpieczeń pracowniczych;
 • kontrola merytoryczna rachunków i faktur (określenie celowości wydatku, zamówień publicznych , klasyfikacji budżetowej);
 • wprowadzenie rachunków i faktur do programu księgowego.

 

Zakres odpowiedzialności:

 • za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do zadań wynikających z zakresu obowiązków;
 • odpowiedzialność wynikająca z obowiązujących regulaminów.

 

Informacja o warunkach na stanowisku pracy:

Miejsce pracy w siedzibie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5. Środowisko pracy oraz stanowisko pracy jest przystosowane dla potrzeb pracownika administracyjno – biurowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny.
 • życiorys – CV,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Prosimy o umieszczeniu w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych złożonych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu.

Data ……………………... podpis .....................

 

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Kierownik administracyjno-gospodarczy Ewa Pieczara w siedzibie szkoły w godz. 8 – 15 lub telefonicznie: 75 -734 -84-72. Oferty należy składać w sekretariacie SP nr 3 w Bolesławcu, ul. Ceramiczna 5 do 6 października 2018r. (liczy się data wpływu oferty do SP3). Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu

Dorota Basiak

Informacje o artykule

Data utworzenia: 05.12.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 221
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
05.12.2018
21:10:30
edycja
Administrator
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych
05.12.2018
21:10:12
dodanie
Administrator
Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych