elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Piątek 18.10.2019
Jesteś tutaj:

Ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec – na pół etatu.

 

 

 

Bolesławiec, dn. 07.06. 2019r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu

 

Na podst. art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260,1669) 

 

Ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych
w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec – na pół etatu.

 

 

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 

- obywatelstwo polskie;

- posiadanie co najmniej wykształcenia średniego;

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

 

Wymagania dodatkowe, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 

- znajomość klasyfikacji budżetowej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o systemie oświaty;

- umiejętność obsługi komputera (Word, Exel, poczta elektroniczna);

- obsługa urządzeń biurowych;

- komunikatywność, samodzielność.

 

Zakres zadań wykonanych na stanowisku:

 

- wykonanie czynności kancelaryjnych;

- opracowanie i redagowanie dokumentów;

- zapewnianie prawidłowego obiegu informacji i dokumentów;

- prowadzenie rejestrów: urlopów, delegacji;

- planowanie wydatków rzeczowych do projektów budżetu;

- prowadzenie spraw ZFŚS;

- wprowadzanie danych do SIO;

- kontrola merytoryczna rachunków i faktur (określenie celowości wydatku, zamówień publicznych , klasyfikacji budżetowej);

- wprowadzenie rachunków i faktur do programu księgowego.

 

Zakres odpowiedzialności:

 

- za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do zadań wynikających z zakresu obowiązków;

- odpowiedzialność wynikająca z obowiązujących regulaminów.

 

Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:

 

Nie wynosi co najmniej 6%.

 

Informacja o warunkach na stanowisku pracy:

 

Miejsce pracy w siedzibie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5. Środowisko pracy oraz stanowisko pracy jest przystosowane dla potrzeb pracownika administracyjno – biurowego.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny.

- życiorys – CV,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

- oświadczenie o niekaralności;

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który         zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Prosimy o umieszczeniu w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych złożonych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu.

 

Data …………………………..                                  Podpis ………………………….

 

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Kierownik administracyjno-gospodarczy Ewa Pieczara w siedzibie szkoły w godz. 8 – 15 lub telefonicznie: 75 -734 -84-72.

 

Oferty należy składać w sekretariacie SP nr 3 w Bolesławcu, ul. Ceramiczna 5
do 25 czerwca 2019r. (liczy się data wpływu oferty do SP3).

 

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu  

                                                                                              /-/ Dorota Basiak

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 21.09.2018
Lista załączników: 5
Liczba wyświetleń: 303
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.06.2019
21:52:24
edycja
Administrator
Ogłoszenia
07.06.2019
21:50:13
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:18:37
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:16:27
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:13:27
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:12:24
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.04.2019
10:34:35
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.04.2019
10:34:13
edycja
Administrator
Ogłoszenia
05.12.2018
21:10:23
edycja
Administrator
Ogłoszenia
05.12.2018
21:09:40
edycja
Administrator
Ogłoszenia
09.10.2018
14:11:53
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:06:09
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:05:46
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:05:35
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:01:34
dodanie
Administrator
Ogłoszenia