elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Poniedziałek 30.11.2020
Jesteś tutaj:

Nabór na stanowisko kierownika administracyjno - gospodarczego w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec – na pełen etat. Termin złożenia dokumentów - 09.06.2020r.

 

Bolesławiec, dn. 26.05. 2020r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu

 

Na podst. art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282)

 

Ogłasza nabór na stanowisko kierownika administracyjno - gospodarczego
w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Ceramiczna 5, 59-700 Bolesławiec – na pełen etat.

 

 

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 

- obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;

-  niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego                   lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nieposzlakowana opinia;

- posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce                    oraz posiada co najmniej 2- letni  staż pracy lub posiada wykształcenie średnie oraz 6-letni staż pracy,

- zna przepisy z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie: bhp w szkołach, realizacji obowiązku szkolnego, dokumentacji przebiegu nauki

- znajomość klasyfikacji budżetowej,

- biegle pracuje na komputerowych programach biurowych (Word, Excel, Sekretariat – Optivum, Inwentarz i Vulcan-finanse- m.in. wprowadzanie dokumentów zakupu i dokumentów sprzedaży).

 

Wymagania dodatkowe, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 

- obsługa urządzeń biurowych;

- komunikatywność, samodzielność.

 

Zakres zadań wykonanych na stanowisku:

 

 

1.      Kierowanie zespołem pracowników obsługi – stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.

2.      Współpraca z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym w zakresie:

- prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem pomieszczeń, sporządzaniem umów i deklaracji podatku od nieruchomości, wystawianie rachunków i przekazywanie ich do MZEA;

- prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych, sporządzanie OT środków trwałych powyżej 3 500 zł i przekazywanie do MZEA;

- planowanie wydatków rzeczowych do projektu budżetu,

- przygotowywanie danych dla MZEA w celu realizacji zamówień publicznych w zakresie zakupu usług i dostaw oraz remontów,

- przestrzeganie obowiązku związanego z rozliczaniem podatku VAT,

- przekazywanie do MZEA wniosków premiowych dla pracowników administracji i obsługi,

- przekazywanie kserokopii kart urlopowych pracowników administracji i obsługi                          po zakończeniu każdego miesiąca do MZEA;

 

Współpraca z pracownikiem służby BHP dokonywanie stałych, okresowych i doraźnych przeglądów budynku, pomieszczeń i wyposażenia szkoły pod względem zabezpieczenia mienia stanu sanitarnego, czystości, estetyki, zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 

Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego.
 

5.      Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, zapasowe klucze od wyjść ewakuacyjnych i do pomieszczeń szkolnych.

 

6.      Dbanie o pełną czystość budynku oraz przynależnego terenu.

7.      Dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków ppoż i bhp.

8.      Realizacja zakupów wyposażenia szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora.

9.      Prowadzenie analizy wydatków za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymania czystości itp.

10.  Organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynku i na terenach zielonych szkoły.

11.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych oraz szczegółowa ich ewidencja i rozliczanie.

12.  Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

13.  Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego.

14.  Prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego budynku i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb w zakresie konserwacji i koniecznych remontów.

15.  Przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy.

16.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.

17.  Odbiór i porządkowanie dokumentacji dotyczącej zakupów, dostaw, zakończenia inwestycji i prac remontowych, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych.

18.   Nadzór nad pracami remontowymi, naprawami bieżącymi, pracami konserwacyjnymi.

19.  Udział w pracach komisji odbioru częściowego i końcowego inwestycji i prac remontowych.

20.  Udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej.

21.  Inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych

22.  Przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum

23.  Dokonywanie kontroli wewnętrznej

24.  Nadzór nad obsługą techniczną imprez i uroczystości.

25.  Sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników niepedagogicznych.

26.  Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego

27.  Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków na dokonywane dla szkoły zakupy oraz opisywanie faktur.

28.  Sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy podległych pracowników.

29.  Koordynacja pracy pracowników obsługi (kary, nagrody, premie).

30.  Wprowadzenie danych do SIO z zakresu spraw uczniowskich oraz gospodarowanie mieniem szkoły.

31.  Prowadzenie programu Sekretariat Optivum.

32.  Prowadzenie księgi ewidencji uczniów (realizacja obowiązku szkolnego, zameldowania, wymeldowania).

33.  Wystawienie i rejestrowanie legitymacji uczniowskich.

34.  Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania, świadectwa szkolne, duplikaty, rozliczenia.

Przechowywanie i rozliczanie akt szkolnych.
 

Prowadzenie archiwum;
 

Koordynacja pracy sekretariatu;
 

Prowadzenie rejestru korespondencji(rejestr pism przychodzących i wychodzących).
 

Odbiór i przekierowywanie wiadomości poczty szkolnej.
 

Obsługa urządzeń biurowych.
 

Współpraca z zespołem pedagogicznym;
 

Załatwianie innych spraw wynikających z potrzeb szkoły.
 

 

Zakres odpowiedzialności:

 

- za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do zadań wynikających                     z zakresu obowiązków;

- odpowiedzialność wynikająca z obowiązujących regulaminów.

 

Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:

 

Nie wynosi co najmniej 6%.

 

Informacja o warunkach na stanowisku pracy:

 

Miejsce pracy w siedzibie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu ul. Ceramiczna 5. Środowisko pracy oraz stanowisko pracy jest przystosowane dla potrzeb pracownika administracyjno – biurowego.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny.

- życiorys – CV,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

- oświadczenie o niekaralności;

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który         zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Prosimy o umieszczeniu w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:   

 

  

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia                27 kwietnia 2016r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych złożonych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko kierownik administracyjno  -gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 3 w Bolesławcu.

 

Data …………………………..                                  Podpis ………………………….

 

Prosimy o podpisanie klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Szczegółowych informacji o stanowisku udziela Kierownik administracyjno-gospodarczy Ewa Pieczara w siedzibie szkoły w godz. 8 – 15 lub telefonicznie: 75 -734 -84-72.

 

Oferty należy składać w sekretariacie SP nr 3 w Bolesławcu, ul. Ceramiczna 5
do 09 czerwca 2020r. (liczy się data wpływu oferty do SP3).

 

Kandydaci spełniający powyższe wymagania, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bolesławcu  

                                                                                               /-/ Dorota Basiak

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu ul. Ceramicznej 5 reprezentowana przez Dyrektora,

 

2)     inspektor ochrony danych (kontakt: iodsp3@op.pl),

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań SP 3 na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- art. 22 ¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.2018, poz.917),

- art. 6 oraz art. 13 pkt.2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016, poz.902, ze zm.),

 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5)Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 

6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres:

- w przypadku osób, które podczas naboru/konkursu zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat,

- w przypadku pozostałych osób będą możliwe do odbioru osobiście przez zainteresowanych przez okres 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu, po tym okresie ulegną zniszczeniu.

 

7)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, a zatem jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie do dalszego etapu rekrutacji

 

10)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

     

 

     

                                                                      

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 21.09.2018
Lista załączników: 6
Liczba wyświetleń: 1128
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.06.2020
12:29:01
edycja
Administrator
Ogłoszenia
26.05.2020
13:46:20
edycja
Administrator
Ogłoszenia
26.05.2020
13:46:10
edycja
Administrator
Ogłoszenia
20.11.2019
11:44:41
edycja
Administrator
Ogłoszenia
07.06.2019
21:52:24
edycja
Administrator
Ogłoszenia
07.06.2019
21:50:13
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:18:37
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:16:27
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:13:27
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.05.2019
14:12:24
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.04.2019
10:34:35
edycja
Administrator
Ogłoszenia
17.04.2019
10:34:13
edycja
Administrator
Ogłoszenia
05.12.2018
21:10:23
edycja
Administrator
Ogłoszenia
05.12.2018
21:09:40
edycja
Administrator
Ogłoszenia
09.10.2018
14:11:53
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:06:09
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:05:46
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:05:35
edycja
Administrator
Ogłoszenia
21.09.2018
13:01:34
dodanie
Administrator
Ogłoszenia